Általános Szerződéses Feltételek

1,    ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Font Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél) részére végez számviteli, könyvelési, adótanácsadási, munkaügyi, bérszámfejtési, ügyviteli szolgáltatást szabad kapacitása terhére.
A szolgáltatás végzése során - a Szolgáltatóra, Ügyfélre, Igénybevett szolgáltatóra és mindenkire, aki a szolgáltatás elvégzése során bármely módon közremûködik- a Polgári Törvénykönyvnek (továbbiakban: PTK) a szerzõdésekre vonatkozó részei illetve a jelen Általános Szerzõdési Feltételek az irányadóak.
Ezen Általános Szerzõdési Feltételeket a Szolgáltató nyilvánosságra hozza, oly módon, hogy azt közzéteszi az internetes oldalán (www.fontkft.hu), kifüggeszti a székhelyén és az új partnerek részére, átadja a szerzõdéskötéskor. (Nyilvánosságra hozatal) A jelen Általános Szerzõdési Feltételek megváltoztatása esetén a Szolgáltató a hatályba lépés elõtt legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza.

2,    SZOLGÁLTATÓ
Név:     Font Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft.
Székhelye:     1115 Budapest, Sárbogárdi út 23.
Levelezési címe:     1115 Budapest, Sárbogárdi út 23.
Tulajdonosok:     Belföldi magánszemélyek
Machalek Szilvia:     45%    
Matyóka Zoltán:        45%    
Farkas László:         10%    
Fõtevékenysége:     7412'03 Számviteli, adószakértõi tevékenység

A Szolgáltató megbízás alapján igénybe vehet közremûködõ harmadik személyt, társaságot a szolgáltatás teljesítéséhez. Ebben az esetben a Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet a közvetített szolgáltatás tényérõl.

2/1    Szolgáltató kötelmei

A Szolgáltató általános elvek szerint mindig a lehetõ legnagyobb gondossággal jár el az Ügyfelei kiszolgálása tekintetében. A Szolgáltató minden esetben a törvényes keretek között végzi tevékenységét, és nem vesz részt tudatosan törvénytelenségekben.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal a szerzõdésben foglalt kötelezettségei teljesítésére, ha a szerzõdés teljesítéséhez elengedhetetlen feltételek megvalósultak. A Szolgáltató felelõsséget vállal az általa elvégzett szolgáltatások tekintetében (a Szolgáltató feladatait a 7, pont tartalmazza). A Szolgáltató betartja a minõségi szabályokat. ( a minõségi szabályokat a 9, pont tartalmazza). Magára nézve kötelezõnek tartja a jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglalt kötelmeket és a PTK elõírásait. A Szolgáltató vállalja, hogy a feladatteljesítése során a számviteli és adótörvény elõírásait betartja. Ha nyilvánvaló jogsértést észlel, értesíti az Ügyfelet. Betartja a határidõket, ha a bizonylatok és információk teljes körûen rendelkezésére állnak.
A Szolgáltató felelõsséggel elvégzi az Általános Szerzõdési Feltételekben és a szerzõdésben vállalt egyedi feladatokat. A Szolgáltató köteles a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezés elõírásait betartani.


3,     ÜGYFÉL

Az Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerzõdési Feltételeknek megfelel, ezeket elfogadja, és magára nézve kötelezonek tartja. Egyedi eltérések különszerzõdés alapján lehetségesek. Az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadásának minõsül, különösen a megbízás, megrendelés, szerzõdéskötés, feladatvégzésre való felkérés, tanácsadás kérése.

3/1    Ügyfél kötelmei

Az Ügyfél a megbízás, megrendelés, szerzõdéskötés, feladatvégzésre való felkérés stb… során a lehetõ legnagyobb gondossággal köteles eljárni.
A feladatot pontosan érthetõen kell a Szolgáltatóval írásban közölnie. A Szerzõdésekben kérnie kell esetleges külön igényei ( gyakoribb jelentés stb…) rögzítését. Az igénybevétel szabályait be kell tartania.( az igénybevétel szabályait a 6, pont tartalmazza). A kapcsolat fennállása alatt jóhiszemûen kell gyakorolni jogait és teljesíteni kötelmeit. Az ügyfél a kiállított számla alapján utólag szolgáltatási díjat köteles fizetni.
Önmagára nézve elfogadja, és kötelezõnek tartja a jelen Általános Szerzõdési feltételekben foglalt kötelmeket és a PTK eloírásait.


4,      IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÓ

Az igénybevett szolgáltató az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság, aki a Szolgáltató megbízásából a Szolgáltató elõírásainak betartásával, a Szolgáltató nevében az Ügyfél részére szolgáltatást végez.

4/1     Az igénybe vett szolgáltató kötelmei

Az igénybevett szolgáltató köteles betartani a Szolgáltató Általános Szerzõdési Feltételeit és a Szolgáltató utasításait a szolgáltatás elvégzése során. A munkája során köteles szem elõtt tartani a Szolgáltató érdekeit és vigyáznia kell jó hírnevének védelmére. Az igénybevett szolgáltató a tudomására jutott információkat köteles titkosan kezelni, harmadik fél részére azokat nem szolgáltathatja ki a Szolgáltató engedélye nélkül. Köteles betartani az igénybevett szolgáltatói szerzõdésben foglaltakat.


5,      A SZERZÕDÉS TÁRGYA

A Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerzõdési Feltételekben, szerzõdéseiben, különszerzõdésben, egyedi megállapodásokban rögzítettek alapján díjfizetés ellenében az Ügyfélnek számviteli, könyvelési, adótanácsadási, munkaügyi, bérszámfejtési, ügyviteli szolgáltatást végez.


6,      AZ IGÉNYBEVÉTEL SZABÁLYAI

A megrendelést, megbízást, feladatvégzésre való felkérés stb…-t írásos szerzõdésbe kell foglalni. A szerzõdésnek tartalmaznia kell a Megbízó adatait, a Szolgáltató adatait, a Megbízó azonosítási adatlapját, a Szolgáltató az Általános Szerzõdési Feltételekben leírtaktól eltérõ egyéb feladatait, a bizonylatok Általános Szerzõdési Feltételekben leírtaktól eltérõ leadási határidejét, és mindent feladatot, amely az Általános Szerzõdési Feltételekben leírtaktól eltérõ.
A díjazást, a szerzõdés létrejöttének kezdetét és idõtartamát, a Megbízó és a Szolgáltató cégszerû aláírását.
A szolgáltatásokat díjfizetés ellenében lehet igénybe venni.
A szolgáltatási díj kettõ hónapon túli késedelmes megfizetés, illetve meg nem fizetése esetén az Ügyfél nem tarthat igényt a szolgáltatás folytatására, a ki nem fizetett idõszakra vonatkozólag nem léphet fel kártérítési igénnyel, nem jogosult a vállalt feladatok, kötelezettségek és a szolgáltatások igénybe vételére.

6/1     Szerzõdés megszüntetésének szabályai

A felek a szerzõdést közös megegyezéssel bármikor felbonthatják. A szerzõdés egyoldalú felmondása kizárólag írásban történhet. A felmondási idõ, ha külön megállapodás nem történt 2 hónap. Nemfizetés esetén jogosult a szolgáltató azonnali hatállyal beszüntetni a szolgáltatást. A felmondási idõ alatt az Ügyfél jogosult szolgáltatást igénybe venni és kötelezett szolgáltatási díjat fizetni. A Szolgáltató köteles szolgáltatást nyújtani.


7,      A SZOLGÁLTATÓ FELADATAI

Ha az Ügyfél és a szolgáltató egyéb megállapodásban nem rendelkezik, abban az esetben a Szolgáltató a következõkben felsorolt feladatokat végzi el az Ügyfél részére. Amennyiben a szerzõdésben rögzítik az elvégzendõ feladatokat, abban az esetben a szerzõdésben foglalt feladatok az irányadóak.

7/1     Számviteli, könyvelési, bérügyviteli feladatok

* Fõkönyvi könyvelés a pénztár- és bankbizonylatok, vámhatározatok, export-import számlák, bérfeladások, határozatok, pénztárjelentések valamint az egyéb könyvelési bizonylatok (bejövõ, kimenõ számlák) alapján, amelyeket a Megbízó a vállalt határidõig átadta a Megbízott felé;
* Vevõk, szállítók analitikus nyilvántartása;
* Tárgyi eszközök nyilvántartása és az értékcsökkenések elszámolása;
* ÁFA nyilvántartás elkészítése;
* ÁFA bevallás elkészítése (bevallási idõszak szerint);
* Az adóhatóság által elõírt számviteli, könyvviteli adatszolgáltatások teljesítése;

Évente a szerzõdés 4. pontjában meghatározott plusz egy havi díjazás fejében:

* A december 20-i illetve az eltérõ gazdasági év miatt a törvényben elõírt idõpontra adófeltöltési kötelezettség kiszámítása az eredmények és a Megbízó nyilatkozata alapján;
* Mérleg és eredménykimutatás készítése;
* Kiegészítõ melléklet elkészítése;
* Társasági adó és Iparûzési adóbevallás elkészítése;
* A társaság egyéb adóbevallásainak elkészítése (Pl: Innovációs járulék stb…);
* A költségvetési kapcsolatok bevallása az irányadó idõszak szerint (havi, negyedéves, éves);
* Az esetlegesen fennálló adó és járulék tartozásokról, illetve túlfizetésekrõl való tájékoztatás minimum évi 1 alkalommal;
* 2 alkalommal (félévkor és évvégén) ill. külön kérésre (díjazás ellenében) egyéb idõpontban is fõkönyvi kivonat és eredmény kimutatás készítése.

A leírt feladatokon kívül díjfizetés ellenében a Szolgáltató egyéb feladatokat is elvégez az ügyfél részére, amennyiben erre az ügyféltõl megbízást kap. Az egyéb feladatok árait a szolgáltatási árjegyzék tartalmazza.

7/2     Munkaügyi, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatok

* A dolgozók belépésekor a belépõ adatlapok alapján a beléptetés elvégzése;
* Az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egyészség biztosítási ellátásokról" elnevezésû nyomtatvány vezetése;
* Bejelentés az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisba;
* Bejelentés az Egészségbiztosítási pénztárba (OEP);
* Munkaügyi nyilvántartás vezetése;
* Szabadság nyilvántartás vezetése a Munkáltató által megadott adatok alapján;
* Kilépés esetén a dolgozók kiléptetése a kilépõ adatlap alapján, kilépéshez szükséges dokumentumok elkészítése;
* Kijelentés az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázisból;
* A bérek számfejtése a jelenléti ívek, bérszámfejtési idõadatok, szabadságlisták és egyéb a Megbízó által idõben rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján;
* Bérlisták elkészítése a Megbízó felé a Megbízó által közölt idõpontra;
* Bérfeladások elkészítése a könyvelés felé;
* Az év végi jövedelemadó elszámoláshoz a nyilatkozatok kiadása;
* A nyilatkozatok alapján a jövedelem igazolás kiadása, illetve a jövedelemadó elszámolása a leadott és a rendelkezésre álló adatok alapján az e törvényben meghatározott idõpontig;
* Adóhiány és adótöbbletek elszámolása a dolgozó felé, amennyiben ez nem lehetséges adatszolgáltatás a könyvelés felé a szükséges lépések megtétel miatt;
* Az adóhivatal által elõírt adatszolgáltatások elkészítése;
* A társadalombiztosítással kapcsolatos jelentési kötelezettségek elvégzése;
* Levont adók, járulékok nyilvántartása;
* Az adóbevallás keretein belül lévõ járulékbevalláshoz adatszolgáltatás.


7/3     Tanácsadási feladatok és a tanácsadás igénybevételének szabályai

A Szolgáltató tanácsadási szolgáltatás keretében adó tanácsadási szolgáltatást végez. A szolgáltatás díjait a szolgáltatási árjegyzék tartalmazza. Az Megbízott tanácsait kizárólag írásban adja. Elsõdleges kommunikációs forma az e-mail. Amennyiben az Ügyfél szükségesnek tartja, abban az esetben az Együttmûködõ félnek papír alapon is meg kell küldenie tanácsát.

Amennyiben a Megbízott tanácsát, vagy beszámolóját tervezetként, elektronikus formában, csakúgy, mint kinyomtatott formátumban elérhetõvé teszi Ügyfél számára, az esetlegesen keletkezõ másolatok és a tanács több dokumentum verziója, valamint ezek sokszorosítása miatti eltérések esetén a nyomtatott verzióban foglaltak tekinthetõk hitelesnek.
A Megbízottnak szüksége van minden információra és dokumentumra, amely a tanácsadás ellátásához, teljesítéséhez szükséges.
Megbízó köteles a Megbízottat tájékoztatni a körülményeiben beálló bármely lényeges változásról, mely hatással lehet a tanácsadás teljesítésére, annak érdekében, hogy ezen változásokat az Megbízott figyelembe tudja venni.
A tanács a hatályos jogszabályokon és gyakorlaton alapszik, így a jogszabályok vagy a gyakorlat változása hatással van a korábban adott tanácsra. A Megbízott a korábban adott tanácsának a jogszabályváltozásoknak megfelelõ naprakészen tartására, annak megfelelõ módosítására nem köteles, azt nem vállalja. Ennek megfelelõen, amennyiben az Megbízó szeretne megismételni egy ügyletet vagy tevékenységet, melyben a Megbízott korábban már tanácsot nyújtott, a korábbi tanács megerõsítését kell kérnie.

Legtöbb esetben a tanács része a Megbízott által felhasznált, és értelmezett tények, háttér körülmények, elõzmények összefoglalása, melyen a tanács alapszik. Ügyfél kötelessége, hogy ellenõrizze ezen összefoglaló helyességét, és közölje a Megbízottal, amennyiben úgy látja, hogy ez az összefoglaló nem tükrözi pontosan a tényeket, mivel ennek tükrében a levont következtetések és az adott ügyletre vonatkozó tanács is eltérõ lehet.

A Megbízó harmadik személyek részére nem jogosult a Megbízott tanácsát, annak vázlatát, vagy akár tervezetét, illetve az itt felsoroltak bármely részét, harmadik személy számára részben vagy egészben eredeti vagy másolati példányban hozzáférhetõvé tenni, vagy módosítani a Megbízott kifejezett elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

Amennyiben a tanácsadás ellátásában több terület szakértõjének (jogász, könyvvizsgáló) közremûködése is szükséges bármely dokumentum megszerkesztése, vagy véglegesítése tekintetében, a Megbízott értesíti a Megbízót, melynek kifejezett kérése alapján több partner bevonására kerülhet sor. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a részére küldött minden tanács, dokumentum, a Megbízott kizárólagos szellemi tulajdona, és a szerzõdés megszûnése után is az marad.


8,     AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

* Bizonylatait legkésõbb a tárgyhót követõ 5.napjáig a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja;
* Bizonylatain feltünteti, hogy a bejövõ számlái milyen költségeket takarnak (Pl.: anyag, áru, tárgyi eszköz, stb…);
* A bérszámfejtéshez az adatokat teljes körûen biztosítja (jelenléti ívek, bérszámfejtési idõadatok, szabadság engedélyek, táppénzes lapok, betegszabadságok, fiz. nélküli szabadságok stb…);
* Szolgáltatási díjat fizet;
* Szándékosan nem vezeti félre a Szolgáltatót;
* Valós információkat szolgáltat;
* Vállalkozása állapotáról érdeklõdik és elfogadja, hogy a vállalkozása mûködtetéséhez szükség van az Õ közremûködésére is;


9,      A FONT SZÁMVITELI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT. MÍNÕSÉGPOLITIKÁJA

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft-nél márkanevet építünk. A márkanév alappillérei a minõségi ügyfél kiszolgálás, a törvénytisztelet, a megbízhatóság, a bizalmon épülõ munkavégzés.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft-nél azon igyekszünk, hogy társaságunk ezen a versenypiacon lendületesen fejlõdjön, a piac, jó hírnévnek örvendõ, megbízható tagjává váljon.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft felelõsséget vállalunk az általános üzleti feltételek és a szerzõdésben foglaltak szerint az általunk végzett tevékenység minõségéért.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft azon dolgozunk, hogy ezen alapelveknek minden esetben - a legjobb tudásunk szerint - megfeleljünk.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft minden esetben az üzleti tisztesség alapján járunk el az ügyfeleinkkel, dolgozóinkkal, partnereinkkel, alvállalkozóinkkal, szállítóinkkal és mindenkivel, aki velünk üzleti kapcsolatba kerül.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft tiszteletben tartjuk mások véleményét.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft folyamatosan képezzük dolgozóinkat, továbbképzésben veszünk részt, támogatjuk a továbbtanulást.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft támogatjuk a családokat, a családalapítást, kapcsolatot építünk a dolgozók családjával, közös rendezvényeket szervezünk a csapat erõsítése érdekében.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft tudatosan nem szennyezzük a környezetet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy munkánkkal a legkevesebb környezeti terhelést okozzuk környezetünknek.

Mi a FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft nem teszünk különbséget faji, vallási politikai hovatartozás alapján.

A FONT Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft. minden tagja, dolgozója ezen alappillérek betartásával igyekszik tevékenyen részt venni célunk elérésében, folyamatos fenntartásában.
10,      DÍJAZÁSOK

A Font Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft. árképzésében, mindig a tisztességes árképzést tartja szem elõtt. Figyelembe veszi az Ügyfél sajátosságait, egyedi kéréseit, és mindig az elvégzendõ feladat nagysága, a beszámolási gyakoriság, a nyelvi közeg, a rá fordított idõ és szellemi energia dönt a vállalási ár kialakításánál.

10/1     Díjfizetési módok

* Készpénzes fizetés - készpénzfizetési (egyszerûsített) számla alapján, közvetlenül kézpénzben történõ fizetés;
* Átutalásos fizetés - számla alapján átutalással a Szolgáltató által megadott pénzintézetnél vezetett számlára történõ fizetés;
* Közvetlen terheléses fizetés - az Ügyfél által elfogadott és tûrt, az Ügyfél pénzintézetnél vezetett számláján való közvetlen terhelés (inkasszó);
* Barter fizetés - kizárólag egyedi megállapodás alapján az adótörvények és a Számviteli Törvény rendelkezéseinek betartása mellett.;


10/2     Díjfizetési határidõk

Általános esetben átutaláskor a számla kiállításától számított 8 munkanapon belül, kézpénzes fizetés esetén azonnal. Egyedi eltérések vagy szerzõdésben rögzített eltérések lehetségesek.11,      KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK

11/1     Általános szabályok

A Font Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft. lehetõséget ad ügyfeleinek, hogy a Szolgáltató szolgáltatása teljesítése során felmerült panaszokat bejelentse. A Szolgáltató ezeket a panaszokat, kárigényeket lehetõség szerint azonnal, ha a körülmények ezt nem teszik lehetõvé, úgy azokat 30 munkanapon belül kivizsgálja, és írásban értesíti az ügyfelet a vizsgálat eredményérõl. Ha megállapításra kerül, akkor a kártérítés módjáról, összegérõl és a felelõségre vonásról is tájékoztatást kap az Ügyfél. Ha a Szolgáltató a panaszt nem vizsgálja ki a megadott határidõn belül, úgy a panaszt úgy kell tekinteni, mintha az Ügyfél számára született volna kedvezõ döntés.
A panasztétel díjmentes. A panaszok vizsgálatát minden esetben az Ügyfél bevonásával kell elvégezni. A panasz kezelése során minden esetben be kell tartani az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltakat és a vonatkozó jogszabályokat.
Ha az Ügyfél nem elégedett a panasz kezelésével illetve a panasz elbírálásával, úgy joga van a panaszával a jogszabályokban meghatározott felügyeleti szervekhez fordulni.

A Szolgáltató a szolgáltatásának nem szerzõdésszerû teljesítése estén, illetve ha a szolgáltatását nem az Általános Szerzõdési feltételeknek, illetve egyedi megállapodásnak megfelelõen végzi, felelõséggel tartozik.

A felelõsség megállapítása érdekében az Ügyfélnek kell a felelõsség megállapításához szükséges bizonyítékokat csatolnia.

A Font Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft. minden esetben csak és kizárólag a keletkezett mulasztási bírság és késedelmi pótlék miatt vonható felelõsségre, az elmaradt vagy várható haszonért, eredményért nem vonható felelõsségre.

A Font Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft. és annak tagjai, alkalmazottai, alvállalkozói stb… nem tartozik felelõséggel, és nem felel a keletkezett kárért az alábbi esetekben:

* Ha a káresemény a Szolgáltató mûködési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (Pl: háborús cselekmény, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, szükségállapot, elemi csapás, tûzvész, munkabeszüntetés, fenyegetés, stb…);
* az Ügyfél (vagy alkalmazottja, partnere stb…) által történõ eltitkolásból, hamis közlésbõl, csalásból, szándékos eltitkolásból eredõ károkért, illetve azon esetekben, ha feltételezhetõen bûncselekmény gyanúja merül föl;
* Az igénybevétel szabályainak megsértése esetén;
* A szóban vagy un. "gyors" tanácsadásért, amikor az ügyfél nem ad idõt, lehetõséget a válasz megfelelõ kidolgozására; (a Szolgáltató ezekben az esetekben is megpróbál körültekintõen eljárni és kialakítani válaszát)
* A beadási határidõk betartásáért, ha késõn jut a tudomására, hogy változás következett be az Ügyfél adataiban;
* A bevallásokhoz szükséges adatok pontatlan vagy késõi megadásából keletkezett elmarasztalásokért;
* Ügyletek szerzõdésekkel való alátámasztásának hiányából;
* Taggyûlési jegyzõ könyvek hiánya;
* Kölcsön, lízing, bérlet stb…szerzõdések hiánya;
* Alátámasztó bizonylatok hiánya (útnyilvántartás,)
* A tevékenységekre vonatkozó egyéb, nem adó és számviteli jogszabályok nem ismeretébõl adódó elmarasztalásokért;
* Minden olyan esetben, ahol a Szolgáltatótól e szolgáltatás keretében általában és a közfelfogás szerint amúgy, nem várható el a feladatvégzés;


Az alábbiakért csak abban az esetben vállal felelõséget, ha az Ügyfél az erre vonatkozó tanácsadásra felkérõ megbízását írásban adta az adótanácsadás szabályainak betartásával, külön díjazás mellett:

* A számlák szabályszerû kiállítása, különös tekintettel a számlában feltüntetett ÁFA mértékére vonatkozó hibákért;
* Tevékenységek mind statisztikai, mind vámtarifa szerinti besorolása;
* Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása;
* Adókedvezmények igénybevétele;


11/2     Igénybejelentés

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a felmerüléstõl, illetve az erre vonatkozó jegyzokönyv felvételét követõen, számított 1 hónapon belül nyújthatja be. E határidõ letelte után az igény elévültnek kell tekinteni, igény érvényesítésre nincs mód.
A panaszbejelentést a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül lehet megtenni, és jegyzõkönyvbe foglalni.

11/3     Elbírálás, térítés

A Szolgáltató ezeket a panaszokat, kárigényeket lehetõség szerint azonnal, ha a körülmények ezt nem teszik lehetõvé, úgy azokat 30 munkanapon belül kivizsgálja, és írásban értesíti az Ügyfelet a vizsgálat eredményérõl.
A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt - az elbírálástól számított - 8 napon belül intézkedik.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az indokokat írásban közli az Ügyféllel.

11/4     Mértéke

A Szolgáltató a kártérítés mértékét a következõkben állapítja meg:
A kártérítés mértéke az adott kárra vonatkozó, mulasztási bírság, késedelmi pótlék, de maximum a megelõzõ 12 hónap, szerzõdésben rögzített szolgáltatási díja.
12,      EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

* Tanácsadás;
* Tanácsadás, írásban;
* Devizás könyvelés;
* Munkaszámos könyvelés;
* 6-7 számlaosztályba való könyvelés;
* Üzemegységre való könyvelés;
* Készletkönyvelés;
* Export-import, könyvelés;
* Idegen nyelven való könyvelés;
* Idegen nyelven való beszámoló készítés;
* Excel kimutatások készítése;
* Önellenõrzés az ügyfél késedelme vagy hibája esetén;
* Folyószámla kivonat kérése;
* Adóigazolások kérése;
* Adóügyi képviselet;
* Hitelkérelem összeállítása;
* Pályázati kérelem összeállítása;
* Üzleti terv készítése;
* Pénztárbizonylatok elkészítése;
* Szigorú számadású nyilvántartások vezetése;
* Idegen nyelvû számlatükör alkalmazása;
* Helyszíni tanácsadás;
* Bizonylatok, bérek egyebek küldése futárszolgálattal;
* Bérek banki átutalása papíralapon;
* Bérek banki átutalása terminálon;
* Bérlisták titkosítása;
* Jövedelemigazolás kiállítása;
* Táppénz kérelem ügyintézése;
* Kifizetõhelyeknek táppénz számfejtése;
* Gyed, Gyes, Thgys igénylése;
* Sürgõsségi ügyintézés;
* Elmaradt könyvelés pótlása;
* Elmaradt bevallások pótlása.13,      TITKOSSÁGI ZÁRADÉK

A Font Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft. a szolgáltatásai elvégzése során a személyes adatok védelmérol szóló 1992. Évi LXIII. Törvény hatálya alá tartozó személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettséget vállal. Egyéb esetben a szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli, melynek feloldására csak a törvényes eljárás keretei közt van lehetõség.
A Szolgáltató vállalja, hogy nem közöl harmadik személlyel olyan információt, amely a birtokába került és az Ügyfele üzleti érdekeit sértené.14,      FELÜGYELETI SZERVEK

* Fõvárosi Cégbíróság;
* Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség;
* Magyar Könyvelõk Országos Egyesülete15,      JOGI ÚT

A felek elõször az egymás között próbálnak egyességre jutni és csak ezen egyesség hiányában fordulnak a választott bírósághoz, vagy a Szolgáltató területén illetékes bírósághoz.16,      MELLÉKLETEK

* Szerzõdés tervezet;
* Szolgáltatási árlista


SZOLGÁLTATÁSI ÁRLISTA    
Tanácsadás     7.000 Ft/óra
Tanácsadás, írásban     12.000Ft/téma
Devizás könyvelés     egyedi
Munkaszámos könyvelés     egyedi
6-7 számlaosztályba való könyvelés     egyedi
Üzemegységre való könyvelés     egyedi
Készletkönyvelés     egyedi
Export-import, könyvelés     egyedi
Idegen nyelven való könyvelés     egyedi
Idegen nyelven való beszámoló készítés     egyedi
Excel kimutatások készítése     egyedi
Önellenõrzés az ügyfél késedelme vagy hibája esetén     5.000 Ft/alk
Folyószámla kivonat kérése     5.000 Ft/alk
Adóigazolások kérése     5.000 Ft/alk
Adóügyi képviselet     15.000 ft/óra
Hitelkérelem összeállítása     150.000 Ft/db
Pályázati kérelem összeállítása     200.000 Ft/db
Üzleti terv készítése     150.000 Ft/db
Pénztárbizonylatok elkészítése     60 Ft/db
Szigorú számadású nyilvántartások vezetése     2.000 Ft/hó
Idegen nyelvû számlatükör alkalmazása     egyedi
Helyszíni tanácsadás     10.000 Ft/óra + 70 Ft/km
Bizonylatok, bérek egyebek küldése futárszolgálattal     1.500 Ft/alk
Bérek banki átutalása papíralapon     500 Ft/db
Bérek banki átutalása terminálon     200 Ft/db
Bérlisták titkosítása     100 Ft/db
Jövedelemigazolás kiállítása     1.500 Ft/db
Táppénz kérelem ügyintézése     1.000 Ft/db
Kifizetõhelyeknek táppénz számfejtése     egyedi
Gyed, Gyes, Thgys igénylése     2.000 Ft/db
Sürgõsségi ügyintézés     + 5.000 Ft/alk
Elmaradt könyvelés pótlása     egyedi
Elmaradt bevallások pótlása     egyedi


Lezárva : Budapest, 2005. november 22. 

Ön jelenleg itt tartózkodik: